Dokument bez tytułu
Ładuję animację...

Rekrutacja prowadzona jest w systemie elektronicznym.
Adres: https://ostroda.edu.com.pl

Ustala się następujące terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do szkół ponadgimnazjalnych:

 1. 4 maja (czwartek) - 9 czerwca (piątek) 2017 r.- Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 2. 23 czerwca (piątek) - 27 czerwca (wtorek) 2017 r. - Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 3. do 29 czerwca (czwartek) 2017 r. - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 4. do 30 czerwca (piątek) 2017 r. - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 5. do 10 lipca (poniedziałek) 2017 r. - Potwierdzenie przez rodzica kandydata - albo kandydata pełnoletniego - woli przyjęcia w postaci:
  • • przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły - pkt 5),
  • • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 6. 11 lipca (wtorek) 2017 r. - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły,
 7. do 12 lipca 2017 r. (środa) - do godz. 12.00 - Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole,

ZARZĄDZENIE NR 22 WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 10 kwietnia 2017r.

W sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych publicznej szkoły ponadpodstawowej – branżowej szkoły I stopnia oraz na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych.

 1. Planowane oddziały klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018:
  • klasa A - POLITECHNICZNA (rozszerzenia: matematyka, fizyka i informatyka; języki obce: angielski i niemiecki oraz angielski w informatyce jako przedmiot uzupełniający),
  • klasa B - HUMANISTYCZNA (rozszerzenia: język polski, historia i WOS; języki obce: angielski i niemiecki oraz łaciński w literaturze jako przedmiot uzupełniający),
  • klasa C - MEDYCZNA (rozszerzenia: biologia, chemia i język obcy nowożytny; języki obce: angielski i niemiecki oraz łaciński w medycynie jako przedmiot uzupełniający),
  • klasa D - UNIWERSYTECKA (rozszerzenia: matematyka, geografia i język obcy nowożytny; języki obce: angielski i niemiecki; jako przedmiot uzupełniający realizowana jest „Ekonomia w praktyce”).
  • klasa E - ŚRODOWISKOWA (rozszerzenia: biologia, geografia i język obcy nowożytny; języki obce: angielski i niemiecki)

 2. Szkoła przewiduje możliwość utworzenia klasy ŚRODOWISKOWEJ o rozszerzeniu biologia - geografia - język obcy, w przypadku odpowiedniej ilości (30 uczniów) chętnych. Osoby zainteresowane mogą logować się do klasy UNIWERSYTECKIEJ(D), a informacje o wybranym rozszerzeniu przekazać w sekretariacie szkoły podczas składania dokumentów.

 3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie jako szkoły pierwszego wyboru powinien dostarczyć w terminach określonych harmonogramem naboru następujące dokumenty:
  • wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły,
  • oryginał lub kopia (potwierdzona przez dyrektora gimnazjum) świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • kserokopia odpisu skróconego aktu urodzenia,
  • karta zdrowia,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne,
  • dodatkowe posiadane dokumenty (dyplomy finalisty lub laureata, orzeczenia - opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczenia o ustalonym indywidualnym programie lub toku nauki, zaświadczenia lekarskie, dokumenty potwierdzające, że kandydat jest sierotą lub przebywa w placówce opiekuńczo wychowawczej).

  Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły.

Informacje
Liceum Ogólnokształcące Nr I
im. Jana Bażyńskiego
ul. Drwęcka 2
14-100 Ostróda
tel. 89 646 41 51

e-mail: sekretariat@lo1.ostroda.pl


Partnerzy szkoły
Certyfikaty szkołySzkoła na Facebooku