Dokument bez tytułu
Ładuję animację...

Rekrutacja prowadzona jest w systemie elektronicznym.
Adres: https://ostroda.edu.com.pl

Ustala się następujące terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 do szkół ponadgimnazjalnych:

 1. 07 maja - 12 czerwca 2018 r.- Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 2. 07 maja - 28 czerwca 2018 r. - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
 3. 22 czerwca - 26 czerwca 2018 r. - Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 4. 02 lipca 12:00, 2018 r. - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych,
 5. 02 lipca 12:00 - 10.07.2018 15:00 r. - Wprowadzenie potwierdzeń woli podjęcia nauki
 6. 11 lipca 2018 r. - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych

ZARZĄDZENIE NR 4 WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 31 stycznia 2018r.

W sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych publicznej szkoły ponadpodstawowej – branżowej szkoły I stopnia oraz na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych.

 1. Planowane oddziały klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019:
  • klasa A - POLITECHNICZNA (rozszerzenia: matematyka, fizyka i informatyka; języki obce: angielski i niemiecki oraz angielski w informatyce jako przedmiot uzupełniający),
  • klasa B - HUMANISTYCZNA (rozszerzenia: język polski, historia i WOS; języki obce: angielski i niemiecki oraz łaciński w literaturze jako przedmiot uzupełniający),
  • klasa C - MEDYCZNA (rozszerzenia: biologia, chemia i język obcy nowożytny; języki obce: angielski i niemiecki oraz łaciński w medycynie jako przedmiot uzupełniający),
  • klasa D - UNIWERSYTECKA (rozszerzenia: matematyka, geografia i język obcy nowożytny; języki obce: angielski i niemiecki; jako przedmiot uzupełniający realizowana jest „Ekonomia w praktyce”).
  • klasa E - ŚRODOWISKOWA (rozszerzenia: biologia, geografia i język obcy nowożytny; języki obce: angielski i niemiecki)


 2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie jako szkoły pierwszego wyboru powinien dostarczyć w terminach określonych harmonogramem naboru następujące dokumenty:
  • wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły,
  • oryginał lub kopia (potwierdzona przez dyrektora gimnazjum) świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • kserokopia odpisu skróconego aktu urodzenia,
  • karta zdrowia,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne,
  • dodatkowe posiadane dokumenty (dyplomy finalisty lub laureata, orzeczenia - opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczenia o ustalonym indywidualnym programie lub toku nauki, zaświadczenia lekarskie, dokumenty potwierdzające, że kandydat jest sierotą lub przebywa w placówce opiekuńczo wychowawczej).

  Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły.

Informacje
Liceum Ogólnokształcące Nr I
im. Jana Bażyńskiego
ul. Drwęcka 2
14-100 Ostróda
tel. 89 646 41 51

e-mail: sekretariat@lo1.ostroda.pl


Partnerzy szkoły
Certyfikaty szkołySzkoła na Facebooku